Το υπερηχοκαρδιογράφημα είναι καταγραφή των αντανακλάσεων υπερήχων που προηγουμένως έχουν κατευθυνθεί στην καρδιά και γίνεται με τη βοήθεια του υπερηχοκαρδιογράφου. Ανάλογα με το χρόνο επιστροφής τους τα υπερηχογραφικά κύματα προσδιορίζουν την απόσταση του ιστού από τον οποίο ανακλώνται και με τη βοήθεια ηλεκτρονικής επεξεργασίας σχηματίζουν εικόνα μιας μονοδιάστατης ή δισδιάστατης τομής της υπό μελέτη περιοχής της καρδιάς ή των μεγάλων αγγείων.