Οι εργάτες δεν έχουν πατρίδα... Από το "Μανιφέστο του Κομμουνιστικού Κόμματος"... (Κ.Μαρξ - Φ.Ένγκελς)...

"...Οι εργάτες δεν έχουν πατρίδα. Δεν μπορεί να τους πάρεις αυτό που δεν έχουν. 
Αφού, όμως, το προλεταριάτο πρέπει κατ' αρχήν να κατακτήσει την πολιτική 
εξουσία, να ανυψωθεί σε εθνική τάξη να συγκροτηθεί το ίδιο σαν έθνος, είναι 
και το ίδιο ακόμα εθνικό, αν και σε καμιά περίπτωση με την έννοια που δίνει 
η αστική τάξη.
Οι εθνικοί χωρισμοί και οι εθνικές αντιθέσεις ανάμεσα στους λαούς εξαφανί-
ζονται όλο και περισσότερο με την ανάπτυξη της αστικής τάξης, την ελευθερία 
του εμπορίου, την παγκόσμια αγορά, την ομοιομορφία της βιομηχανικής παρα-
γωγής και των συνθηκών ζωής που αντιστοιχούν σ' αυτήν.
Η κυριαρχία του προλεταριάτου θα τους εξαφανίσει ακόμα πιο πολύ. Η κοινή 
δράση, τουλάχιστον των πολιτισμένων χωρών, αποτελεί έναν από τους πρώτους 
όρους της απελευθέρωσής του.
Στο βαθμό που θα καταργείται η εκμετάλλευση του ενός ατόμου από το άλλο, 
θα καταργείται και η εκμετάλλευση του ενός έθνους από το άλλο.
Μαζί με την εξάλειψη της αντίθεσης των τάξεων στο εσωτερικό των εθνών, εξαλείφεται και η εχθρική στάση των εθνών μεταξύ τους..." https://kmarxism.blogspot.com/